Inauguració dimarts 22-11-2022 / fins el 4-02-2023

Sala Golfes

La condició legal del (cos) immigrant determina si pot o no transitar regularment tots els carrers de la ciutat. Els recorreguts diaris del (cos) immigrant es veuen afectats si aquest no posseeix documents d’identificació o una residència justificada al país. Això, en termes legals, es coneix com (cos) indocumentat. El cos policial realitza periòdicament una revisió de l’estat legal dels (cossos) residents en zones on estadísticament poden trobar més irregularitats. Aquests llocs són anomenats “zones calentes”. Cada vegada que s’emet l’advertiment de policia en la zona, els (cossos) immigrants que no posseeixen documentació eviten aquests carrers dels seus recorreguts habituals per a no ser descoberts. El (cos) immigrant transita els carrers en relació amb les zones que pugui travessar.

En la nova zona establerta, se situa un cos policial. Això implica la modificació de la rutina diària de trànsit del (cos) immigrant sense documentació. Si el (cos) immigrant és interceptat, se’l redueix i és traslladat al *CIE (Centre d’Internament d’Estrangers). La reducció i el sotmetiment del (cos) indocumentat es regeix pel Manual de Defensa Policial que estableix el Cos Nacional de Policia. El manual explica detalladament com reduir un altre cos, o dit d’una altra manera, com neutralitzar el (cos) indocumentat a través de tècniques de combat.

Projecte realitzat en col·laboració amb SOS Racisme Madrid

Peces

Zones calentes


Tretze carrers indicats per (cossos) immigrants indocumentats on el Cos Nacional de Policia ha realitzat revisió de documents.

Reducció

Dues (cossos) indocumentats aplicant el Manual de Defensa Policial per a reduir-se l’un a l’altre. Acció realitzada sota la instrucció d’un Policia pertanyent al Cos Nacional de Policia.

S/T. #1

Policia indicant a dos (cossos) indocumentats com aplicar el Manual de Defensa Policial per a reduir-se l’un a l’altre. Acció realitzada sota la instrucció d’un Policia pertanyent al Cos Nacional de Policia.


Durada: 22 Minuts.

La condición legal del (cuerpo) inmigrante determina si puede o no transitar regularmente todas las calles de la ciudad. Los recorridos diarios del (cuerpo) inmigrante se ven afectados si este no posee documentos de identificación o una residencia justificada en el país. Esto, en términos legales, se conoce como (cuerpo) indocumentado. El cuerpo policial realiza periódicamente una revisión del estado legal de los (cuerpos) residentes en zonas donde estadísticamente pueden encontrar más irregularidades. Estos lugares son llamados “Zonas calientes”. Cada vez que se emite la advertencia de policía en la zona, los (cuerpos) inmigrantes que no poseen documentación evitan dichas calles de sus recorridos habituales para no ser descubiertos. El (cuerpo) inmigrante transita las calles en relación a las zonas pueda atravesar.

En la nueva zona establecida, se sitúa un cuerpo policial. Esto implica la modificación de la rutina diaria de tránsito del (cuerpo) inmigrante sin documentación. Si el (cuerpo) inmigrante es interceptado, se le reduce y es trasladado al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). La reducción y el sometimiento del (cuerpo) indocumentado se rige por el Manual de Defensa Policial que establece el Cuerpo Nacional de Policía. El manual explica detalladamente cómo reducir a otro cuerpo, o dicho de otro modo, cómo neutralizar al (cuerpo) indocumentado a través de técnicas de combate.

Piezas

Zonas calientes

Trece calles indicadas por (cuerpos) inmigrantes indocumentados donde el Cuerpo Nacional de Policía ha realizado revisión de documentos.

Reducción

Dos (cuerpos) indocumentados aplicando el Manual de Defensa Policial para reducirse uno a otro. Acción realizada bajo la instrucción de un Policía perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía.

S/T. #1

Policía indicando a dos (cuerpos) indocumentados como aplicar el Manual de Defensa Policial para reducirse uno a otro. Acción realizada bajo la instrucción de un Policía perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía.

Duración: 22 Minutos.