NORMATIVA TALLERS CAN BASTÉ

 1. La inscripció als tallers es pot realitzar de manera presencial i online. Pels tallers infantils, la inscripció serà sempre presencial.
 2. Les persones que s’acullin a la reducció de la tarifa per estar en situació d’atur o discapacitat hauran de realitzar la inscripció presencial i aportaran la documentació actual requerida (DARDO + Padró de Barcelona actualitzat / Targeta discapacitat + Padró de Barcelona actualitzat). La reducció de preu només s’aplicarà a un taller per trimestre.
 3. De manera presencial, una persona pot fer fins a tres inscripcions en total. De manera online la inscripció és nominal.
 4. Els usuaris i usuàries que fan un taller no tindran prioritat pel següent trimestre.
 5. Les dues primeres persones de llista d’espera tindran prioritat per la inscripció del següent trimestre.
 6. No es pot accedir a diferents llistes d’espera d’un taller que tingui diferents grups i no es podrà estar en més de dues llistes d’espera.
 7. Una vegada iniciat el taller no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció.
 8. L’import de la inscripció només es retornarà en cas que el taller sigui suspès o que l’usuari/ària comuniqui la baixa tres dies laborals abans de l’inici del taller.
 9. Un taller se suspendrà si no arriba al mínim de places establertes pel centre.
 10. En cas que una classe se suspengui per causes alienes als usuaris/es aquesta es recuperarà.
 11. El centre es reserva la possibilitat de variar la programació, l’horari, el/la tallerista o la ubicació d’un taller si ho creu convenient.
 12. No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’un taller si no hi ha el consens del 100% dels inscrits.
 13. El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris. En cas de tenir material haurà de ser retirat de les sales o magatzem en finalitzar la darrera sessió del taller.
 14. El termini màxim per la devolució de l’import no superarà el període de dos mesos, a partir del dia de la comunicació.
 15. L’entitat gestora es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista en aquesta normativa.